KVKK Aydınlatma Metni

Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz ve bunların çalışan, ortak ve temsilcilerine ait kişisel verinin işlenmesi faaliyetinde bulunulmaktadır. İşbu veri işleme faaliyetleri otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm gerçek kişi kişisel veri sahiplerini kapsamaktadır.

Şirketimiz söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na” uygun davranmakta ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlanmaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu metinle sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ARTAŞ HOLDİNG A.Ş.’nin (“Şirket” veya “Artaş”) girişimi Artaş Venture Capital tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde Artaş Venture internet sitesi veya mobil uygulaması da dâhil olmak üzere işlenecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEP

Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız sırasında aşağıda detaylı şekilde açıklanan kişisel verileriniz Kanun’un 4 üncü maddesinde temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Şirketimizin faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir. Kişisel verileriniz;

 1. a. Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 2. b. Regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi,
 3. c. Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 4. d. İnsan kaynakları politikalarının belirlenmesi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
 5. e. Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. f. Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 7. g. Aplikasyonların hazırlanması,
 8. h. Mali konuların takip edilmesi,
 9. i. Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 10. j. Bilişim ve şebeke işletim sistemi alt yapısının kurulması, işletilmesi ve yedeklenmesi,
 11. k. Şirketimize ait lokasyonların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 12. l. Satın-alma, satma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi
 13. m. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli süreçlerin yürütülmesi
 14. n. Sözleşmenin ifası ve müşteri şikayetleri ve talepleri süreçlerinin yürütülmesi
 15. o. Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili taleplerinize yönelik sizlere özel hizmette bulunulabilmesi için analiz süreçlerinin yürütülmesi
 16. p. Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri memnuniyeti temini ile sağlıklı iletişimin sağlanması
 17. q. Sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 18. r. Finansal operasyonların icrası, kontrolü ve raporlanması
 19. s. Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 20. t. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Böylelikle Şirketimizin işleme faaliyeti Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişisel veriler ise 6. maddedeki işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVK Kanunu çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde Şirketimizce size hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. Şirketimiz tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet edilerek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ AÇIKLAMA
 2. Kimlik Bilgileri Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, T.C. Kimlik Numarası
 3. İletişim Bilgisi Cep/Ev Telefonu, E-posta, Adres
 4. İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, parola bilgisi, internet sitesi erişim bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri
 5. Girişime İlişkin Bilgiler Gelir bilgileri, Sunum dosyası, Girişim faaliyet alanı, Girişime ilişkin bilgiler.
4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin birinci başlığı altında yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda Artaş Venture İnternet Sitesi, Çağrı Merkezi, WhatsApp, ChatBot, E-posta ve Sosyal Medya vasıtaları ile elde edilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

 1. a. Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile hukuki destek aldığımız iş ortaklarımız
 2. b. Grup şirketlerimiz olan Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Doruk Ticari Yatırımlar ve İnşaat A.Ş., Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Vadistanbul Konaklama Hizmetleri A.Ş., Vadistanbul Sağlık Hizmetleri A.Ş., Vadistanbul Turizm Otelcilik A.Ş., Artaş Holding A.Ş., Bemay İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Artaş Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., Avrupakent Aksoylar Adi Ortaklığı, Çamlıvadi Adi Ortaklığı, Esentepe Adi Ortaklığı, Pantur Turizm ve Tic. A.Ş., Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. olmak üzere, ana hissedarlarımıza, bağlantılı şirketlerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, size verdiğimiz hizmeti yerine getirmek üzere destek aldığımız servis sağlayıcı firmalara, iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, hizmet aldığımız kuruluşlar, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde açık rızanıza dayalı olarak aktarılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMACI

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki sebeplerle ve zorunlu olarak aktarılabilecektir.

 1. a. Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 2. b. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 3. c. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

7. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. ● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. ● Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. ● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. ● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. ● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. ● Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. ● Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. ● Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 9. ● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 10. ● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, yazılı bir şekilde Ataköy 7-8-9-10.Kısım Mh.Çoban Çeşme E-5 Yanyol Cad.N.8/2/1 Bakırköy İstanbul adresine yazılı olarak, artasholding@hs01.kep.tr kep adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile muhasebe@artasinsaat.com adresine iletilmesi halinde en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler kurulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için "Kabul Et" butonunu kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz. Kabul Et